Regulamin imprezy masowej 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin imprezy masowej (dalej: Regulamin) został wydany na podstawie  ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1466, 1700) – dalej: Ustawa
 2. Organizatorem imprezy jest Distorted sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 8/51, 70-471  Szczecin, NIP: 8522627423 (dalej jako Organizator) 
 3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim 
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, w tym postanowienia porządkowe regulujące: 
 5. Zasady wstępu na imprezę 
 6. Uprawnienia organizatora 

III. Zasady bezpieczeństwa 

 1. Prawa i obowiązki uczestników 
 2. Zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne z  Regulaminem

 

ZASADY WSTĘPU NA IMPREZĘ 

1.Wstęp na teren Imprezy jest biletowany i przysługuje osobom posiadającym bilet oraz dokument potwierdzający tożsamość. 

2.Wstęp osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia na teren imprezy masowej jest możliwy

pod opieką osoby dorosłej -rodzica/opiekuna prawnego. 

3.Wstęp osób niepełnoletnich między 16 a 18 rokiem życia jest możliwy po okazaniu wypełnionego formularza zgody rodzica/opiekuna prawnego, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4.Kupując bilet, Uczestnik akceptuje Regulamin. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Imprezy. 

5.Osoby obecne na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych. 

 

UPRAWNIENIA ORGANIZATORA 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy, programem występu, godziną rozpoczęcia Imprezy, włącznie ze zmianą terminu Imprezy, jej odwołaniem oraz zmianą przebiegu Imprezy z ważnego powodu, zwłaszcza w razie wystąpienia zagrożenia grożącego Uczestnikom i innym osobom biorącym udział w Imprezie, oraz z innych uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp. 

2.Organizator gwarantuje możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej bilety. W razie wystąpienia okoliczności o jakich mowa w ust 1 Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata lub odszkodowanie poza zwrotem ceny biletu 

3.Celem zwrotu ceny biletu, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy. 

4.Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

Wejście na teren Imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika, utrwalonego na terenie Imprezy. 

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Przez siłę wyższą Organizator uznaje zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło lub światło, kataklizmy, klęski żywiołowe, działania wojenne, stany nadzwyczajne lub inne działania władz państwowych bądź samorządowych w zakresie formułowania lub zmian polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań 

6.Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 1. a) Odmowy wstępu i przebywania na terenie Imprezy posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, a w szczególności osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, agresywnym, stwarzającym zagrożenie, osobom noszącym buty z metalowymi zakończeniami, nie posiadających dokumentu tożsamości
 2. b) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1.Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. 

2.Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie: 

 1. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń; b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych; 
 2. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze; 
 3. napojów alkoholowych, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 
 4. kasków oraz parasoli;
 5. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne; 
 6. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących; 
 7. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie; 
 8. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym. 
 9. wskaźników laserowych; 
 10. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu; 
 11. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników 
 12. aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów, selfie stick lub innych urządzeń audio-video 
 13. plecaków większych niż format A4 oraz jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie 

3.Zakazuje się; 

 1. a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy, 
 2. b) wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (określone w ust.4 poniżej), c) rzucania wszelkimi przedmiotami, 
 3. d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób, 
 4. e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, 
 5. f) pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania, 
 6. g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu obiektu 
 7. h) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy 

4.Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby artystów, sektory oraz strefy nieudostępnione publiczności, stanowiska realizacji, światła i dźwięku, pomieszczenia techniczne, służbowe i administracyjne. 

5.Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy. W tym celu Organizator zapewnia zaplecze higieniczno –sanitarne, udział odpowiednich służb porządkowych i informacyjnych, pomoc służb medycznych, a także osobę koordynatora Imprezy kierującego służbami informacyjnymi i porządkowymi, i zabezpieczenia przeciwpożarowe podczas trwania Imprezy. 6.Służby Porządkowe, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do: 

 1. a) sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie Imprezy; 
 2. b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 
 3. c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w §4 ust 2; 
 4. d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy; 
 5. e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia Imprezy; 
 6. f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych; 
 7. g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 
 8. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. 
 9. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 9. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub usunięcia osoby z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługują żadne roszczenia. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 1. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren obiektu w godzinach wskazanych przez  Organizatora w oficjalnych informacjach . 
 2. Uczestnik Imprezy jest obowiązany: 
 3. a) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – przestrzegając prawa, w tym stosując się do postanowień Regulaminu, 
 1. b) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Służby Informacyjnej oraz Służby Porządkowej, pracowników ochrony Organizatora Imprezy oraz spikera Imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń. 
 2. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia Imprezy. Po jej zakończeniu Uczestnicy muszą niezwłocznie opuścić miejsce Imprezy. 4. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników, jak też za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie za zgodą Organizatora znajduje się na terenie Imprezy. 

 

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo  grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 
 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez służby porządkowe, służby informacyjne, Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 4. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 5. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 6. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja  

1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 1. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla 

życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 1. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka 

służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

Postanowienia końcowe 

1.Regulamin jest dostępny: 

 1. a) w siedzibie Organizatora, tj.: Aleja Wojska Polskiego 8/51, 70-471 Szczecin b) na stronie internetowej: https://distorted.agency 
 2. c) na stronie oraz w punktach sprzedaży biletów na Wydarzenie 
 3. d) w punktach informacyjnych na terenie Imprezy, 
 4. e) przy wejściach na teren Imprezy. 

2.Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: 

Distorted sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 8/51, 70-471 Szczecin 

Reklamacja rozpoznana będzie w maksymalnym terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o reklamacji. 

3.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o organizacji imprez masowych, przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób i mienia. 

4.Do regulaminu zastosowanie znajdują Regulaminy miejsca odbywania się imprezy.

 

ZAŁĄCZNIK 1 

Zgoda na udział w wydarzeniu/koncercie 

Wyrażam zgodę na udział mojej/go córki/syn

………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL…………………………………………………… 

w wydarzeniu …………………………………………………………………………………………. 

w dniu…………………………… w mieście ……………………………………………………….. 

Córka/syn podczas wydarzenia będzie pod opieką ………………………………………………… Organizator/miejsce wydarzenia informuje jednocznie, że za zachowanie osoby niepełnoletniejodpowiedzialni są jej opiekunowie prawni, osoby zobowiązane do nadzoru, a przede wszystkim jej rodzice. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że osoby przebywające na terenie koncertu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w hałasie mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 

Oświadczam również, że przejmuję pełną odpowiedzialność za dziecko podczas jego uczestnictwa w koncercie, a także za jego przybycie na miejsce wydarzenia oraz powrót z koncertu. 

Oświadczam także, że przyjmuję odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez mojego podopiecznego. Administratorem danych osobowych jest Distorted spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zsiedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 8/51, 70-471 Szczecin. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie uczestnictwa w ww. imprezie. Dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych lub innych celów przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. 

 Podpis rodzica …………………………………………………. 

Telefon kontaktowy rodzica …………………………….. 

Telefon kontaktowy opiekuna ………………………..

10

11